Organisatie Probus Lochem

 

 

Samenstelling leden

Probus Lochem heeft ervoor gekozen het ledenaantal te bepalen op 34 personen (tenzij de algemene vergadering hiervan wil afwijken), gelijkelijk verdeeld over mannen en vrouwen. Deze formule waarborgt dynamiek en variëteit, terwijl de grootte van de groep geen afbreuk doet aan persoonlijke verhoudingen.

 

Bestuurlijke functies

Jaarlijks (her)kiest de algemene ledenvergadering het bestuur, dat uit vier personen bestaat: de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Ook hier wordt gestreefd naar een evenredige verdeling tussen mannen en vrouwen. De bestuursleden worden steeds voor twee jaar benoemd en jaarlijks treden één of twee leden volgens een door het bestuur op te maken rooster af.

Bij de organisatie en invulling van de bijeenkomsten wordt het bestuur bijgestaan door de evenementencommissie.

 

Taakverdeling 2023

Voorzitter : Piet Vuijk
Vicevoorzitter : Wiebe Bijker
Penningmeester : Peter Vorderman
Secretaris : Anja van Rijs
Kascommissie : Anneke Klerks en Willem Dijkstra
Evenementencommissie : Ad Borggreve en Henk Schreuder
Webmaster : Anja van Rijs